Psicologia i formació

Control de parentalitat

Coordinació de parentalitat

La investigació ha demostrat que els progenitors divorciats  que mantenen una alta conflictivitat de manera continuada després del divorci tenen fills amb molts més problemes d’adaptació.

En casos de divorci amb fills menors el jutge aprova un Pla de Parentalitat que és un document escrit que estableix de què s’ha d’ocupar cada pare a partir d’aquell moment. L’objectiu del Pla de Parentalitat és reduir el conflicte en relació a les qüestions dels seus fills. Però en els progenitors entre els quals existeix una alta conflictivitat aquest document es mostra insuficient, ja que en el dia a dia sorgeixen moltes qüestions a resoldre que el Pla de Parentalitat, per ser un document bastant genèric, no pot especificar.  

Aquells problemes per a la resolució dels quals els progenitors no són capaços de posar-se d’acord, com per exemple les extraescolars que ha de realitzar el seu fill, solen portar als pares als jutjats.  Però a més de no resoldre així els problemes, recórrer als tribunals pels conflictes del dia a dia acaba essent contraproduent per les despeses i per la intensificació del conflicte que aquesta situació genera.   

En aquestes circumstàncies la coordinació de parentalitat ofereix una alternativa més raonable de solució de disputes, i sobretot de promoció de la salut mental i del correcte desenvolupament dels fills.

Coordinacio de parentalitat

La coordinació de parentalitat és un procés alternatiu de resolució de conflictes centrat en els nens en virtut del qual un professional de la salut mental o de l’àmbit jurídic amb formació i experiència en mediació, assisteix a progenitors en situació d’alta conflictivitat a implementar el seu pla de parentalitat, ajudant-los a resoldre oportunament les seves disputes, educant-los respecte les necessitats dels seus fills/es i –previ consentiment de les parts i/o el jutjat−prenent decisions en base als termes i condicions establerts per la resolució judicial,  o per l’acord de designació del/la coordinador/a de parentalitat.

L’objectiu de la coordinació de parentalitat és ajudar als progenitors amb alt nivell de conflicte a implementar el seu pla de parentalitat, a supervisar el compliment detallat del mateix, a resoldre oportunament els conflictes relatius als seus fills/es i al pla de parentalitat i a protegir, salvaguardar i preservar relacions paterno-filials segures, sanes y sòlides. La coordinació de parentalitat és un procés alternatiu de resolució de conflictes (ARC) de tipus jurídic i centrat en la salvaguarda de la salut mental, que conjuga avaluació, educació, gestió de conflictes i –de vegades– presa de decisions.

El/la Coordinador de Parentalitat (CP) acostuma a entrar en acció  per prestar assistència a aquells progenitors amb un elevat grau de conflicte relacional que han demostrat la seva incapacitat o falta de voluntat, a llarg termini, a l’hora de prendre decisions per sí mateixos, relacionades amb els seus fills, complir els acords i resolucions judicials sobre la parentalitat, reduir els conflictes relacionats amb els seus fills/es i protegir-los/les de l’impacte d’aquests conflictes.  El/la CP fa recomanacions i/o pren decisions en nom de les parts, podent inclús presentar informes al jutjat encarregat de la seva designació i davant del qual haurà de rendir comptes. Aquesta delegació d’autoritat judicial és una qüestió seria, per la qual cosa els jutjats només hauran de designar professionals qualificats per a aquesta funció.  El poder i l’autoritat inherents al rol del CP són considerables, tant si els han convingut les parts com si els ha establert el jutjat. Així doncs, és important que els tribunals que implementin un programa de coordinació de parentalitat adoptin i es cenyeixin a les directrius sobre la pràctica i els programes de coordinació de parentalitat.

Els coordinadors de parentalitat se centren en problemes quotidians i no del tipus legal o econòmic.  Ajuden a implementar, modificar o mediar les disputes en els plans de parentalitat. Poden ajudar a solucionar, per exemple, com fer l’entrega i la recollida dels fills, aclarir el calendari familiar, disputes sobre temes de disciplina, salut, elecció d’escola, i altres temes de l’educació, activitats extraescolars, educació religiosa, etc.

Les funcions principals del CP són:

Avaluar: revisen les avaluacions d’altres professionals, resolucions judicials, ordres de protecció, historial acadèmic, mèdic, psicològic, etc.  

– Ajudar a implementar, modificar o mediar les disputes en els plans de parentalitat. També pot realitzar recomanacions sobre com implementar alguns elements, o proposar maneres de redistribuir el temps que els fills passen amb els progenitors per reduir la conflictivitat, sense que afecti al temps total que passen amb cada progenitor.  

Educar sobre temes de comunicació i gestió de conflictes, desenvolupament infanto-juvenil, impacte del divorci i del conflicte parental en els fills, etc.

Derivar a programes específics o professionals: escola de pares, cursos de gestió de les emocions, programes de violència de gènere, psiquiatra, psicòleg/a, etc.

Gestionar els conflictes i promoure la comunicació entre progenitors.

Coordinar entre els diversos professionals i sistemes involucrats. Col·laborar amb els advocats i pot demanar una sessió amb el jutge i els pares, pot presentar suggeriments al jutge i recomanar sancions.  

Decidir segons els termes acordats en el contracte de coordinació de parentalitat o resolució judicial.

El CP es designa per resolució judicial, en la qual es detalla clarament el seu rol i funcions. Els progenitors poden elegir al CP, recomanats pels seus advocats o altres professionals involucrats.  

A  la primera sessió, progenitors i CP elaboren un detallat contracte que inclou: descripció del rol i funcions del CP, el tipus de disputes que es tractaran, com es realitzarà la comunicació, la duració del contracte, la confidencialitat, els honoraris i, en el seu cas, la capacitat del CP per prendre decisions quan els progenitors no es posin d’acord en algun aspecte concret.

Resulta freqüent considerar la coordinació de parentalitat com una intervenció especialitzada, reservada a progenitors que mostren  dificultats quan han d’implementar un pla de parentalitat i han fallat altres vies per aconseguir acords, ja sigui per ells mateixos, o per la via de la mediació, advocats, judicis.

Els criteris de designació del CP poden incloure:

– Conflicte persistent en la coparentalitat.
– Història d’ abús de drogues.
– Història de violència familiar.
– Problemes de salut mental o de conducta en un dels progenitors.
– Fills amb necessitats especials.
– Es considera que la CP es realitza per a el millor interès del/ls fill/s.
– Un progenitor expressa obertament el desig de limitar o excloure el contacte dels fills amb l’altre progenitor, o dona una imatge negativa o distorsionada de l’altre progenitor.

Referència.

  • La figura del coordinador de parentalidad en las separaciones de alta conflictividad
    Traducció de l’article publicat a PsiAra, revista del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC) el juliol del 2013.
    Dra. Connie Capdevila Brophy, psicòloga clínica, mediadora i coordinadora de parentalitat.
    Coordinadora del grup de treball de Coordinació de parentalitat, Secció d’ Alternatives de Resolució i Gestió de Conflictes del COPC